top of page

STADGAR FÖR VÄSTERÅS NOSE WORK KLUBB

Stadgar antagna av Västerås Nose Work klubb 2018-06-03 reviderade vid årsmöte 2022-03-21, stadgarna gäller från samma datum.

§1 Namn och säte

Föreningens namn är Västerås Nose Work Klubb. Föreningens har sitt säte i Västerås.

§2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är att i positiv anda främja samarbetet mellan hund och förare genom sporten Nose Work. Föreningen ska arbeta för att vara en lokal aktivitetsgrupp till Svenska Nose Work Klubben. Föreningen ska ordna kurser, träningar och tävlingar inom Nose Work.

§3 Medlemskapet och medlemsavgift

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemmarna har rösträtt och yttranderätt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställas av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet. Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inom föreskriven tid inte betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd. Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben kan ett familjemedlemskap tecknas.

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under årets fyra första månader och kallelsen skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Kallelse sker genom e-post. Räkenskapsmaterial och protokoll skall tillställas revisorn 4 veckor före årsmötet. Dagordningen och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

§4.a Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till sekreteraren senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 21 i dagordningen, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§4 b Dagordning 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

1. Justering av röstlängd

2. Val av mötesordförande

3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

6. Fastställande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

11. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

12. Beslut om styrelsens förslag på rambudget

13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande

15. Val av ordinarie ledamöter

16. Val av suppleanter

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

18. Val av valberedning

19. Beslut om omedelbar justering av punkt 14-19

20. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

21. Övriga ärenden

22. Mötets avslutande

§4 c Röstning

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Röstning sker med handuppräckning.

§5 Extra årsmöte

Om revisorn, styrelsen eller 50% av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Organisation

Föreningens angelägenheter sköts av årsmötet och av årsmötet vald styrelse. Styrelsen består av ordförande (vice ordförande utses av konstituerande årsmöte), av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt lägst 1 och högst 2 suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 4 föras. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid styrelsemöten gäller att endast närvarande ledamöter har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§7 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av årsmötets utsedda revisor. En alternativt två revisorer och en alternativt två revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsplan överlämnas till revisorn senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorns berättelse ska vara styrelsen till handa senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisor ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Ordinarie revisor har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde. Revisorn har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 

§8 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre alternativt två ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år samt två år. Sammankallande samt ledamot ska väljas vid årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§9 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

 

§10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till 31 december. Styrelsen sitter på mandatperiod. 5

 

§11 Stadgeändring

För beslut av ändring av stadgarna krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

 

§12 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§13 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerande majoritet på två varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta. Föreningen kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösningen överföras till verksamhet som delar föreningens syften.

bottom of page