STADGAR FÖR VÄSTERÅS NOSE WORK KLUBB

§1 Namn och säte

Föreningens namn är Västerås Nose Work Klubb 

Föreningens har sitt säte i Västerås

§2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att i positiv andra främja samarbetet mellan hund och förare genom sporten Nose Work. Föreningen ska arbeta för att vara en lokal aktivitetsgrupp till Svenska Nose Work Klubben. 

Föreningen ska ordna kurser, träningar och tävlingar inom Nose Work

§3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmarna har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställas av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid
betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet
med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan
från SKKs Disciplinnämnd.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma
hushåll är medlemmar i klubben kan ett familjemedlemskap tecknas.

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under årets fyra första månader och kallelsen skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Kallelse sker genom e-post. Räkenskapsmaterial och protokoll skall tillställas revisorn 4 veckor före årsmötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordningen och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av
styrelsens vice ordförande. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är
närvarande, av årsmötets ordförande.

1. Justering av röstlängd
2. Val av mötesordförande
3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
11. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
12. Beslut om styrelsens förslag på rambudget
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av ordförande
15. Val av ordinarie ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
18. Val av valberedning
19. Beslut om omedelbar justering av punkt 14-19
20. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
21. Mötets avslutande

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

§5 Extra årsmöte

Om revisorn, styrelsen eller 50% av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Organisation

Föreningens angelägenheter sköts av årsmötet och av årsmötet vald styrelse. Styrelsen består av ordförande (vice ordförande utses av konstituerande årsmöte), av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt lägst 1 och högst 2 suppleanter.
 

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid styrelsemöten gäller att endast närvarande ledamöter har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§7 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleantenter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen till handa senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde. Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§7 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§9 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen

§10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till 31 december. Styrelsen sitter på mandatperiod.

§11 Stadgeändring

För beslut av ändring av stadgarna krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinare.

§12 Upplösning 

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerande majoritet på två varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

Föreningen kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösningen överföras till verksamhet som delar föreningens syften.

  • Facebook Social Icon
BESÖK GÄRNA VÅR FACEBOOK SIDA

© 2023 by Dr. Repair. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now