• Facebook Social Icon
BESÖK GÄRNA VÅR FACEBOOK SIDA

© 2023 by Dr. Repair. Proudly created with Wix.com

STADGAR FÖR VÄSTERÅS NOSE WORK KLUBB

§1 Namn och säte

Föreningens namn är Västerås Nose Work Klubb 

Föreningens har sitt säte i Västerås

§2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att i positiv andra främja samarbetet mellan hund och förare genom sporten Nose Work. Föreningen ska arbeta för att bli en lokal aktivitetsgrupp till Svenska Nose Work Klubben. 

Föreningen ska ordna kurser, träningar och tävlingar inom Nose Work

§3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmarna har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställas av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under årets fyra första månader och kallelsen skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Kallelse sker genom mail. Räkenskapsmaterial och protokoll skall tillställas revisorn 4 veckor före årsmötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordningen och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. 

1. Val av mötesordförande

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsr

11. Val av ordförande

12. Val av ordinarie ledamöter

13. Val av suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Mötets avslutande

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

§5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 50% av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Organisation

Föreningens angelägenheter sköts av årsmötet och av årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av lägst 3 ladamöter och högst 5 samt lägst 1 och högst 2 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Vid styrelsemöten gäller att endast närvarande ledamöter har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begärande om votering används handuppräckning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Årsmötet ska välja en revisor samt en revisors-suppleant.

§7 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen

§8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till 31 december. Styrelsen sitter på mandatperiod.

§9 Stadgeändring

För beslut av ändring av stadgarna krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinare.

§10 Upplösning 

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerande majoritet på två varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

Föreningen kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösningen överföras till verksamhet som delar föreningens syften.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now